Over Schiphol

Schiphol  is een complex onderwerp: internationale, nationale, regionale en locale belangen spelen alle een rol. Schiphol is de grootste werkgever in onze regio en vertoont nog steeds forse groei. Er zijn in de afgelopen decennia ook veel investeringen ( honderden miljoenen!) gedaan in milieumaatregelen ( vliegroutes aanpassen, geluidsarmere vliegtuigen etc) en hoewel er zeker nog sprake is van ( locale ) overlast, is  onduidelijk, welke effecten de genomen milieumaatregelen hebben (gehad). Er ligt inmiddels een MER rapportage sinds juni j.l. van 800 pagina’s.  Tegelijkertijd is Schiphol door de internationale pers voor de 11e maal uitgeroepen tot de meest duurzame luchthaven. Het rapport De Mainports Voorbij geeft een groot aantal feiten m.b.t. de verschillende economische effecten. Zij wijzen ook op de fundamentele transities die aan de orde zijn in de wereldeconomie: populair samengevat: steeds minder containers, steeds meer #3D print en in verlengde daarvan “locale” productie.

Pregnante vragen die zij stellen zijn: ga nader onderzoek doen naar wat de minimaal kritische massa is, die nodig is voor een gezond Schiphol ( hubfunctie met veel overstappers lijkt heel essentieel te blijven). Welke vestigingsklimaatfactoren zijn belangrijk: het Planbureau wijst op de zog. zachte factoren als scholing, taal, cultuur, leefbaarheid woonmilieu etc.)?

Zij doen een pleidooi voor overheidsinvesteringen in de digitale infrastructuur (onze weg-/water- en railinfra is redelijk op orde vergeleken met elders). Tot nu toe investeren alleen particulieren in de digitale infra. Bovendien is de overheid primair verantwoordelijk voor de cyberveiligheid, dus…

Complex is ook: hoe kom je tot goede bestuurlijke afspraken: stel Ouderkerk aan de Amstel wil/kan 4500 woningen bouwen onder een potentiële vliegroute en dat zou niet door mogen gaan om milieutechnische redenen: is er dan bereidheid dat de regio compensatie levert, hoe dan etc. of gaan we elkaar helpen het woningbouwplan te realiseren en op den duur  vele geluidshinderklachten te genereren…

De Omgevingsraad Schiphol is een belangrijk, nieuw forum met heel veel bewonersvertegenwoordigers ( follow up van de zog. tafel van Alders). Hoe gaan onze regionale bestuurders de komende jaren zorgvuldig om met dit forum, waar komen de bestuurders zelf met “ vingers tussen de deur” te zitten. Hoe schep je een goede politieke discussie, waarin alle voor- en nadelen kunnen worden afgewogen en welke niet leiden tot “afgedwongen” maar “gewilde” compromissen.

Kortom: langere termijn strategie, gewenst noodzakelijk milieu, transitie van een zeer dynamische economie en nieuwe vormen van participatie zijn de onderwerpen, waarop wij deze politiek salon gaan focussen.

Dat gaat ons nooit helemaal lukken, maar een vruchtbare salon wordt het zeker.

( Ad Verkleij/Louis Genet).

Raadpleeg RLI rapport De Mainports Voorbij op www.rli.nl

Raadpleeg Omgevingsraad Schipholstukken op www.omgevingsraad.Schiphol

Bezoek indien mogelijk: Het Amsterdam Museum. Tentoonstelling: Honderd Jaar Schiphol